Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chương trình tuyển dụng Master code

Trở thành senior dev, software architect hoặc CTO sau 3~5 năm

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Tuyển dụng

Trực tiếp triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho tổ hợp quy mô 2000+ nhân sự với 5 sản phẩm giáo dục tại thị trường 6 quốc gia đáp ứng hoạt động, phát triển của Công ty.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên gia nhân sự

Tham gia đinh hướng và tư vấn về chiến lược trong vệc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 2000+ nhân sự.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên gia tuyển dụng quốc tế

12 tháng, ứng viên tham gia chương trình sẽ trải nghiệm 3 vị trí Chuyên gia Tuyển dụng với 5 các sản phẩm khác nhau của Topica. (Osscar, Native Vietnam/Thailand, Edumall Vietnam/ Thailand...)

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chương trình tuyển dụng Master code

Trở thành senior dev, software architect hoặc CTO sau 3~5 năm

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia nhân sự

Tham gia đinh hướng và tư vấn về chiến lược trong vệc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 2000+ nhân sự.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia tuyển dụng quốc tế

12 tháng, ứng viên tham gia chương trình sẽ trải nghiệm 3 vị trí Chuyên gia Tuyển dụng với 5 các sản phẩm khác nhau của Topica. (Osscar, Native Vietnam/Thailand, Edumall Vietnam/ Thailand...)

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Tuyển dụng

Trực tiếp triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho tổ hợp quy mô 2000+ nhân sự với 5 sản phẩm giáo dục tại thị trường 6 quốc gia đáp ứng hoạt động, phát triển của Công ty.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh