TOP TALENT GROOMING PROGRAMS WITH 1% SELECTIVITY


Đầu tư nhân tài cho top 1% ứng viên


Topica đầu tư mạnh cho nhân tài qua các chương trình tuyển dụng và bồi dưỡng đặc biệt, với tỷ lệ chọi 1%: 22 Future CEOs, 18 Founders in Residence, Future CFO, Future CTO, Future Chief Architects, Management Traninee Program, Future International Senior Experts...            

Tìm hiểu thông tin tại : http://cto.topica.asia/