Sứ Mệnh

Gắn doanh nghiệp, thực tế
Xây trực tuyến công nghệ
Sánh chất lượng quốc tế
Giữ chi phí nội địa
Dẫn đầu Đông Nam Á
Triệu người nâng trí tuệ


Chia sẻ mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, vấn đề bức xúc cho đúng người đúng đối tượng

Dám làm việc mới, dám chịu rủi ro, dám thẳng thắn

Luôn học hỏi, sẵn sàng học từ người khác, mặc dù mình kinh nghiệm hơn

Mọi công việc cần có checklist, form mẫu, quy trình, kịch bản, kế hoạch, version, mã tài liệu

Luôn sẵn sàng nâng cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ quy trình

Có kế hoạch tổng thể cho tất cả dự án và công việc

Lúc cấp bách thì việc gì cũng phải làm

Càng làm việc mới thì càng biết nhiều hơn

Dẫm xong rồi càng có nhiều kinh nghiệm

(Đường đang xây)
Hãy cùng xây đường

(xoáy liên tục) Làm ra bản draft
nhanh nhất có thể

Làm thêm cả việc của đồng
nghiệp để đảm bảo mục tiêu